شکار تهدیدات

Threat Hunting

وجود هر گونه عامل خارجی را در شبکه‌تان را با سرویس شکار تهدیدات آرمان داده پویان به سرعت کشف کنید.