آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates July 2021
تعداد بازدید: 140

وجود ۱۱۲ آسیب‌پذیری در محصولات مایکروسافت!


جولای ۲۰۲۱

مایکروسافت در جدیدترین به‌روزرسانی‌اش ۱۱۲ آسیب‌پذیری را در ۱۴ دسته از طریق Windows Update ترمیم کرده است.این آسیب‌پذیری‌ها از درجه بحرانی، جدی و بسیار مهم هستند از این رو شرکت آرمان داده پویان به شما توصیه می‌نماید هر چه سریعتر نسبت به نصب وصله‌های امنیتی اقدام فرمایید.

Microsoft SharePoint Enterprise Server Multiple Vulnerabilities July 2021

Severity: Critical

CVE-2021-34467CVE-2021-34468CVE-2021-34517CVE-2021-34519CVE-2021-34520

:Patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps Security Update July 2021

 Severity: Critical

CVE-2021-34451CVE-2021-34452CVE-2021-34469CVE-2021-34501CVE-2021-34518

Patches:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

Microsoft Windows Kernel Remote Code Execution Vulnerability July 2021

Severity: Urgent

CVE-2021-34458

Patches:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34458

Open Enclave SDK Elevation of Privilege Vulnerability – July 2021

Severity: Serious

CVE-2021-33767

:patches

https://github.com/openenclave/openenclave/security/advisories/GHSA-mj87-466f-jq42

Visual Studio Code .NET Extensions Elevation of Privilege Vulnerability

Severity: Serious

CVE-2021-34477

Patches:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-34477

Microsoft Windows Codecs Library Raw Image Extension Remote Code Execution Vulnerability

Severity: Critical

CVE-2021-34521

Patches:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34521

Microsoft Windows Security Update for July 2021

Severity: Critical

CVE-2021-31183CVE-2021-31961CVE-2021-31979CVE-2021-33743CVE-2021-33744CVE-2021-33749CVE-2021-33750CVE-2021-33751CVE-2021-33752CVE-2021-33755CVE-2021-33756CVE-2021-33757CVE-2021-33758CVE-2021-33759CVE-2021-33760CVE-2021-33761CVE-2021-33763CVE-2021-33764CVE-2021-33765CVE-2021-33771CVE-2021-33772CVE-2021-33773CVE-2021-33774CVE-2021-33779CVE-2021-33781CVE-2021-33782CVE-2021-33783CVE-2021-33784CVE-2021-33785CVE-2021-33786CVE-2021-33788CVE-2021-34439CVE-2021-34440CVE-2021-34441CVE-2021-34445CVE-2021-34446CVE-2021-34447CVE-2021-34448CVE-2021-34449CVE-2021-34450CVE-2021-34454CVE-2021-34455CVE-2021-34456CVE-2021-34457CVE-2021-34459CVE-2021-34460CVE-2021-34461CVE-2021-34462CVE-2021-34466CVE-2021-34476CVE-2021-34488CVE-2021-34489CVE-2021-34490CVE-2021-34491CVE-2021-34492CVE-2021-34493CVE-2021-34496CVE-2021-34497CVE-2021-34498CVE-2021-34500CVE-2021-34503CVE-2021-34504CVE-2021-34507CVE-2021-34508CVE-2021-34509CVE-2021-34510CVE-2021-34511CVE-2021-34512CVE-2021-34513CVE-2021-34514CVE-2021-34516CVE-2021-34525

Patches:

https://support.microsoft.com/en-us/help/5004233

https://support.microsoft.com/en-us/help/5004235

https://support.microsoft.com/en-us/help/5004237

https://support.microsoft.com/en-us/help/5004238

https://support.microsoft.com/en-us/help/5004244

https://support.microsoft.com/en-us/help/5004245

https://support.microsoft.com/en-us/help/5004249

https://support.microsoft.com/en-us/help/5004285

برای آگاهی از بهترین راهکارهای مدیریت آسیب‌پذیری در سازمانتان با ما تماس بگیرید