آسیب‌ پذیری برنامه‌های متداول

خانه آگاهی‌رسانی امنیتی اخبار آسیب‌پذیری آسیب‌ پذیری برنامه‌های متداول
mozilla-firefox logoFirefox Vulnerabilities May 2021
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
cisco logoCisco Vulnerabilities May 2021
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
wmware logoVMware Vulnerabilities May 2021
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
cisco logoCisco Vulnerabilities April 2021
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
google logoChrome Vulnerabilities April 2021
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
apple logoApple Vulnerabilities April 2021
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
google logoChrome Vulnerabilities April 2021
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
wmware logoVMware Vulnerabilities April 2021
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
mozilla-firefox logoMozilla Vulnerabilities April 2021
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
Adobe logoAdobe Vulnerabilities April 2021
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
google logoChrome Vulnerabilities April 2021
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
f5 logoF5 BIG-IP vulnerabilities March 2021
۲۳ اسفند ۱۳۹۹