اخبار داخلی آرمان داده پویان

گزارش‌های امنیتی

خانه آگاهی‌رسانی امنیتیگزارش‌های امنیتی
گزارش امنیت ابرISC)²) (قسمت دوم)
۳۰ شهریور ۱۳۹۸|گزارش‌های امنیتی
گزارش امنیت ابر ISC)²) (قسمت اول)
۲۷ شهریور ۱۳۹۸|گزارش‌های امنیتی
گزارش امنیتی مایکروسافت (قسمت دوم)
۲۰ اسفند ۱۳۹۷|گزارش‌های امنیتی
گزارش تهدیدات امنیتی فورتی‌گارد
۱۷ اسفند ۱۳۹۷|گزارش‌های امنیتی
گزارش امنیتی مایکروسافت (قسمت اول)
۱۵ اسفند ۱۳۹۷|گزارش‌های امنیتی
مروری بر باج افزارهای چند روز اخیر
۲۸ بهمن ۱۳۹۷|گزارش‌های امنیتی
گزارش تهدیدات امنیتی فورتی‌گارد (قسمت دوم)
۱ بهمن ۱۳۹۷|گزارش‌های امنیتی
گزارش تهدیدات امنیتی فورتی‌گارد
۲۴ دی ۱۳۹۷|گزارش‌های امنیتی
گزارش فورتی نت در ارتباط با تهدیدات امنیتی
۱۹ آذر ۱۳۹۷|گزارش‌های امنیتی
پیش‌بینی تهدیدات ۲۰۱۹ (قسمت دوم)
۱۰ آذر ۱۳۹۷|گزارش‌های امنیتی