آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates September 2020
microsoft logoMicrosoft Updates September 2020
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 137

به روزرسانی‌های مایکروسافت

سپتامبر ۲۰۲۰

مایکروسافت در ۸ سپتامبر ۲۰۲۰، ۱۲۷ آسیب‌پذیری را در ۱۲ دسته از طریق Windows Update ترمیم کرد.

Microsoft Internet Explorer Security Update for September 2020

Severity: Critical

CVE-2020-0878CVE-2020-1012CVE-2020-1506

Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps Security Update September 2020

Severity : Critical

CVE-2020-1193CVE-2020-1210CVE-2020-1218CVE-2020-1224CVE-2020-1332CVE-2020-1335CVE-2020-1338CVE-2020-1594CVE-2020-16855

Microsoft Exchange Server Security Update for September 2020

Severity : Critical

CVE-2020-16875

Microsoft Dynamics 365 Security Update for September 2020

Severity : Critical

CVE-2020-16857CVE-2020-16858CVE-2020-16859CVE-2020-16860CVE-2020-16861CVE-2020-16862CVE-2020-16864CVE-2020-16871CVE-2020-16872CVE-2020-16878

Microsoft SQL Server Reporting Services Update for September 2020

Severity: Serious

CVE-2020-1044

Microsoft Visual Studio Security Update for September 2020

Severity: Critical

CVE-2020-1130CVE-2020-1133CVE-2020-16856CVE-2020-16874

Microsoft OneDrive for Windows Elevation of Privilege Vulnerability

Severity: Critical

CVE-2020-16851CVE-2020-16852CVE-2020-16853

Microsoft ASP.NET Core Security Feature Bypass Vulnerability September 2020

Severity: Serious

CVE-2020-1045

Microsoft Edge Security Update for September 2020

Severity: Critical

CVE-2020-0878CVE-2020-1057CVE-2020-1172CVE-2020-1180

Microsoft Windows Servicing Stack Security Update September 2020

Severity: Medium

N/A

آرمان داده پویان ارائه‌دهنده لایسنس‌های اصل مایکروسافت

با ما تماس بگیرید