آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates December 2020
microsoft logoMicrosoft Updates December 2020
۱۹ آذر ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 103

به روزرسانی‌های مایکروسافت

دسامبر

این ماه مایکروسافت ۵۲ آسیب‌پذیری را در ۱۱ دسته و از طریق ارائه به‌روزرسانی برطرف کرد. یشتر این آسیب‌پذیری‌ها از درجه بحرانی می‌باشد. آرمان داده پویان به شما توصیه می‌کند هر چه سریعتر به‌روزرسانی‌های ارائه شده را نصب کنید.

Microsoft SharePoint Enterprise Server and Foundation Multiple Vulnerabilities December 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17089CVE-2020-17115CVE-2020-17118CVE-2020-17120CVE-2020-17121CVE-2020-17122

Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps Security Update December 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17122CVE-2020-17123CVE-2020-17124CVE-2020-17125CVE-2020-17126CVE-2020-17127CVE-2020-17128CVE-2020-17129CVE-2020-17130

Microsoft Outlook Information Disclosure Vulnerability Security Update December 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17119

Microsoft Exchange Server Update for December 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17117CVE-2020-17132CVE-2020-17141CVE-2020-17142CVE-2020-17143CVE-2020-17144

Microsoft Azure DevOps Server and Team Foundation Services Spoofing Vulnerability – December 2020

 Severity: Critical

CVE-2020-1325CVE-2020-17135CVE-2020-17145

Microsoft Dynamics 365 Security Update for December 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17133CVE-2020-17147CVE-2020-17152CVE-2020-17158

Microsoft Visual Studio Security Update for December 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17156

Microsoft Windows DNS Resolver Addressing Spoofing Vulnerability (ADV200013)

Severit: Serious

N/A

Microsoft Windows Servicing Stack Security Update December 2020

Severity: Medium

N/A

Microsoft Edge Security Update for December 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17131

آرمان داده پویان ارائه‌دهنده لایسنس‌های اصل مایکروسافت