آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates June 2020
تعداد بازدید: 346

به روزرسانی‌های مایکروسافت


ژوئن ۲۰۲۰

مایکروسافت در ۹ ژوئن ۲۰۲۰، ۱۲۰ آسیب‌پذیری را در ۹ دسته از طریق Windows Update ترمیم کرد.

Microsoft Windows Adobe Flash Player Security Update for June 2020

(ADV200010)

Severity: Critical

CVE-2020-9633

Microsoft Internet Explorer Security Update for June 2020

Severity: Critical

CVE-2020-1213CVE-2020-1214CVE-2020-1215CVE-2020-1216CVE-2020-1219CVE-2020-1230CVE-2020-1260CVE-2020-1315

Microsoft SharePoint Foundation and SharePoint Server Update June 2020

Severity: Critical

CVE-2020-1148CVE-2020-1177CVE-2020-1178CVE-2020-1181CVE-2020-1183CVE-2020-1289CVE-2020-1295CVE-2020-1297CVE-2020-1298CVE-2020-1318CVE-2020-1320CVE-2020-1323

Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps Security Update June 2020

Severity: Critical

CVE-2020-1225CVE-2020-1226CVE-2020-1229CVE-2020-1321CVE-2020-1322

Microsoft Windows Servicing Stack Security Update June 2020

Severity : Serious

N/A

Microsoft Edge Security Update for June 2020

Severity: Critical

CVE-2020-1073CVE-2020-1195CVE-2020-1219CVE-2020-1242

Microsoft Windows Security Update for June 2020

 Severity : Urgent

CVE-2020-0915CVE-2020-0916CVE-2020-0986CVE-2020-1160CVE-2020-1162CVE-2020-1194CVE-2020-1196CVE-2020-1197CVE-2020-1199CVE-2020-1201CVE-2020-1202CVE-2020-1203CVE-2020-1204CVE-2020-1207CVE-2020-1208CVE-2020-1209CVE-2020-1211CVE-2020-1212CVE-2020-1213CVE-2020-1214CVE-2020-1215CVE-2020-1216CVE-2020-1217CVE-2020-1222CVE-2020-1230CVE-2020-1231CVE-2020-1232CVE-2020-1233CVE-2020-1234CVE-2020-1235CVE-2020-1236CVE-2020-1237CVE-2020-1238CVE-2020-1239CVE-2020-1241CVE-2020-1244CVE-2020-1246CVE-2020-1247CVE-2020-1248CVE-2020-1251CVE-2020-1253CVE-2020-1254CVE-2020-1255CVE-2020-1257CVE-2020-1258CVE-2020-1259CVE-2020-1260CVE-2020-1261CVE-2020-1262CVE-2020-1263CVE-2020-1264CVE-2020-1265CVE-2020-1266CVE-2020-1268CVE-2020-1269CVE-2020-1270CVE-2020-1271CVE-2020-1272CVE-2020-1273CVE-2020-1274CVE-2020-1275CVE-2020-1276CVE-2020-1277CVE-2020-1278CVE-2020-1279CVE-2020-1280CVE-2020-1281CVE-2020-1282CVE-2020-1283CVE-2020-1286CVE-2020-1287CVE-2020-1290CVE-2020-1291CVE-2020-1292CVE-2020-1293CVE-2020-1294CVE-2020-1296CVE-2020-1299CVE-2020-1300CVE-2020-1301CVE-2020-1302CVE-2020-1304CVE-2020-1305CVE-2020-1306CVE-2020-1307CVE-2020-1309CVE-2020-1310CVE-2020-1311CVE-2020-1312CVE-2020-1313CVE-2020-1314CVE-2020-1315CVE-2020-1316CVE-2020-1317CVE-2020-1324CVE-2020-1334CVE-2020-1348

Microsoft Visual Studio Security Update for June 2020

Severity: Critical

CVE-2020-1202CVE-2020-1203CVE-2020-1257CVE-2020-1278CVE-2020-1293

Windows SMBv3 Client/Server Information Disclosure Vulnerability (SMBleed)

Severity: Critical

CVE-2020-1206

آرمان داده پویان ارائه دهنده لایسنس‌های اصلی مایکروسافت

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.