آگاهی‌رسانی امنیتی

خانه آگاهی رسانی امنیتی
َِپادکست چهل و نهم
۱۸ اسفند ۱۴۰۰
جدیدترین پادکست‌ها
َِپادکست چهل و نهم
۱۸ اسفند ۱۴۰۰
پادکست
پادکست چهل و هشتم
۶ دی ۱۴۰۰
پادکست
پادکست چهل و هفتم
۲۸ آذر ۱۴۰۰
پادکست
پادکست چهل و ششم
۲۸ آذر ۱۴۰۰
پادکست
ّFortinet Vulnerability January 2023
۲۸ دی ۱۴۰۱
جدیدترین اخبار آسیب‌پذیری
ّFortinet Vulnerability January 2023
۲۸ دی ۱۴۰۱
اخبار آسیب‌پذیری
Microsoft Updates January 2023
۲۱ دی ۱۴۰۱
اخبار آسیب‌پذیری
Microsoft Updates December 2022
۲۳ آذر ۱۴۰۱
اخبار آسیب‌پذیری
Fortinet Vulnerability December 2022
۲۲ آذر ۱۴۰۱
اخبار آسیب‌پذیری
جلوگیری از حملات RDP Brute-Force در ویندوز ۱۱
۵ مرداد ۱۴۰۱
جدیدترین اخبار امنیت
آسیب‌ پذیری Spring4Shell
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
جدیدترین‌های داشبورد امنیتی
گزارش ICS 2022 کسپرسکی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جدیدترین گزارش‌های امنیتی