فورتی‌گیت سری Mid RangeFortiGate 100E series


FG-101E seriesProduct Name
۷٫۴ / ۷٫۴ / ۴٫۴ GbpsFirewall Throughput
۲ millionconcurrent session(TCP)
۳۰٫۰۰۰New Session/Sec
۱٫۹ GbpsIPS Throughput
۴ GbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 200E series


FG-101E seriesProduct Name
۲۰ / ۲۰ / ۹  GbpsFirewall Throughput
۲ millionconcurrent session(TCP)
۱۳۵٫۰۰۰New Session/Sec
۶ GbpsIPS Throughput
۹ GbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 300E series


FG-300 E seriesProduct Name
۳۲ / ۳۲ / ۲۰  GbpsFirewall Throughput
۴ millionconcurrent session(TCP)
۳۰۰٫۰۰۰New Session/Sec
۱۱ GbpsIPS Throughput
۲۰ GbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 500E series


FG-500E seriesProduct Name
۳۶ / ۳۶ / ۲۲   GbpsFirewall Throughput
۸ millionconcurrent session(TCP)
۳۰۰٫۰۰۰New Session/Sec
۵٫۲ GbpsIPS Throughput
۲۰ GbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 500D series


FG-500D seriesProduct Name
۱۶ / ۱۶ / ۱۶  GbpsFirewall Throughput
۶ millionconcurrent session(TCP)
۲۵۰٫۰۰۰New Session/Sec
۳٫۵ GbpsIPS Throughput
۱۴ GbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 600D series


FG-600D seriesProduct Name
۳۶ / ۳۶ / ۲۴   GbpsFirewall Throughput
۵٫۵ millionconcurrent session(TCP)
۲۷۰٫۰۰۰New Session/Sec
۷ GbpsIPS Throughput
۲۰ GbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)

آرمان داده پویان ارائه کننده خدمات و محصولات فورتی‌نت در ایران

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید