آرمان داده پویان

داشبورد امنیتی

باج افزار Ghost
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
بدافزار TrickBot
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
باج افزار LockerGoga
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
باج افزار Dharma
۲۵ شهریور ۱۳۹۷
باج‌افزار CryptoNar
۱۰ شهریور ۱۳۹۷
باج افزار Telegrab
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
باج افزار SamSam
۲۷ فروردین ۱۳۹۷
باج افزار Cerber
۱۰ آبان ۱۳۹۶
EXIM vulnerability September 2019
۱۷ شهریور ۱۳۹۸
Drupal vulnerability July 2019
۲۹ تیر ۱۳۹۸
Apache vulnerability June 2019
۱ تیر ۱۳۹۸
Neutrino Exploit Kit
۱۰ آبان ۱۳۹۶
Empire Pack Exploit Kit
۱۰ آبان ۱۳۹۶
RIG Exploit Kit
۱۰ آبان ۱۳۹۶
Terror Exploit Kit
۱۰ آبان ۱۳۹۶
Nebula Exploit Kit
۱۰ آبان ۱۳۹۶
Hunter Exploit Kit
۱۰ آبان ۱۳۹۶
Magnitude Exploit Kit
۱۰ آبان ۱۳۹۶
Bizarro Sundown Exploit Kit
۹ آبان ۱۳۹۶
Sundown Exploit Kit
۹ آبان ۱۳۹۶
کمپین Necurs
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
کمپین Hidden Cobra
۲۵ دی ۱۳۹۶
کمپین OilRig
۲۳ دی ۱۳۹۶
کمپین Dragonfly 2.0
۱۳ آبان ۱۳۹۶
حمله Dyn
۱۳ آبان ۱۳۹۶
حمله Wilted Tulip
۱۳ آبان ۱۳۹۶
حمله Shamoon 2
۱۳ آبان ۱۳۹۶
حمله Methbot
۱۳ آبان ۱۳۹۶
حمله FormBook
۱۰ آبان ۱۳۹۶