اخبار داخلی آرمان داده پویان

مقالات

خانه مقالات
گزارش امنیت ابر(قسمت دوم)
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
جدیدترین گزارشات امنیتی
گزارش تهدیدات امنیتی فورتی‌گارد
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
گزارشات امنیتی
گزارش امنیتی مایکروسافت (قسمت اول)
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
گزارشات امنیتی
گزارش گارتنر ۲۰۱۸
۳ آذر ۱۳۹۷
گزارشات امنیتی
بروزرسانی داشبورد امنیتی
۸ مرداد ۱۳۹۸|آموزشی
Cross-site scripting
۱۷ تیر ۱۳۹۸|آموزشی
حمله تزریق LDAP
۱۱ تیر ۱۳۹۸|آموزشی
تزریق دستورات OS (قست دوم)
۳ تیر ۱۳۹۸|آموزشی
ویژگی‌های Splunk Enterprise (قسمت دوم)
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
محصولات امنیتی
کسپرسکی نسخه core
۱۱ آذر ۱۳۹۶
محصولات امنیتی
نسخه جدید VirusTotal
۱۸ فروردین ۱۳۹۷
محصولات امنیتی
شکار تهدیدات (کسپرسکی)
۱۱ دی ۱۳۹۷
محصولات امنیتی